تبلیغات

نخستین «نیایش انتخاباتی» برای مجلس نهم:
   
           


خدایا از تو می‌خواهیم تا نمایندگی و هورا کشیدن‌ها، نام و نان حرام برای او نیاورد و از آنهایی باشد که وکالت را به نفع مردم نمایندگی کند و نام و نان شهرت، شکم او را به خودخواهی‌ها انباشته نسازد و قانون، این کلمه جادویی را همواره در پیش او فرا یاد آر تا از قانونگذارانی نباشد که قانون شکن باشد و بر قانونشکنان قدرتمند چشم بندد.

تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و شعارهای انتخاباتی گروه‌های گوناگون بر در و دیوار شهر نقش بسته است. در کنار این شعارها و وعده‌های انتخاباتی از سوی کاندیداها، مردم هم خواسته‌هایی دارند که گاه این خواسته‌ها را از خود نمایندگان و گاه از خدای نمایندگان می‌خواهند. 

«تابناک» تا روز برگزاری انتخابات در قالب نیایش‌های انتخاباتی، این مطالبات واقعی را در قالبی طنزآلود از جانب خوانندگان مطرح می‌کند: 

نیایش نخست: 

خدایا به ما نماینده‌ای عطا کن تا در چهار سال بعد، بر بی‌ثمری انتخابش افسوس نخوریم و بر بیهودگی کارهایش سوگوار نباشیم.

خدایا نماینده‌ای برای ما برگزین که ما را از فاجعه نامیمون تخریب و ثروت سالاری که همه‌گیر شده و وقاحتش حتی در بین احباب انقلاب از بین رفته و هر کس در آن آلوده نشده باشد، غیر مدبر خوانده می‌شود در امان دار.

خدایا تو را سپاس می‌گویم و از تو می‌خواهیم نماینده آینده ما را در برابر پول و خواهش‌های نفسانی، سر خم فرود نیاورد و منافع مردم را در برابر باندهای قدرت و ثروت ذبح شرعی و قانونی نکند.

خدایا کسبه و عمله ارتجاع و انحراف با یکدیگر هم آواز شدند و می‌خواهند عقایدمان را اسیر پسند خرمهره‌های خرافات کرده و همه را مقلد عقاید عوامانه‌ای کنند که پوچی آن در زرورقی از سخن‌های ظاهر فریب پنهان شده و همه تلاش آن است که به جای معروف منکر فروشد و منکر را به جای معرف بر مردم بنشانند.


خدایا نماینده‌ای می‌خواهیم تا مسئولیت بسیار سنگین نمایندگی را سبک تلقی نکرده و آن را به درشکه حمل منافع اطرافیاننش و هم قبیله‌هایش تبدیل نکند.

خدایا مدرس وار بودن، مدرس وار زیستن، مدرس وار اندیشیدن، مدرس وار سخن گفتن و مدرس وار سکوت کردن، آنکه شهسوار سیاست در عرصه دیانت و تک سوار دیانت در پهنه سیاست بود و پارسایی را با پالیسی آمیخته و تخصص را در مدیریت ممزوج کرده بود، بر کام نمایندگان ما بچشان.

خدایا از تو می‌خواهیم تا نمایندگی و هورا کشیدن‌ها، نام و نان حرام برای او نیاورد و از آنهایی باشد که وکالت را به نفع مردم نمایندگی کند و نام و نان شهرت، شکم او را به خودخواهی‌ها گنده نسازد و قانون این کلمه جادویی را همواره در پیش او فرا یاد آر تا از قانونگذارانی نباشد که قانون شکن باشد و بر قانونشکنان قدرتمند چشم بندد.

خدایا همواره ترا سپاس می‌گوییم و از تو می‌خواهیم تکریم و ارزش مردم تنها در زبان نباشد و به آنان بفهماند که به جای آنکه بنوازد نزند، به جای آنکه همگام توسعه باشد، سد راه آن نباشد، حق شناسی‌ها را با حق کشی‌ها پاسخ ندهد و دست فشردن مردم را با سیلی پاسخ ندهد. به جای آنکه از منافع مردم دفاع کند، بر آن حمله نکند و دفاع و تقویت و امید مردم را با سرزنش‌ها و تمسخرهای نومیدکننده تضعیف نکند. آنها را متهم به عوام بودن نکند و از آفت نخبه پنداشتن و سروری جستن دوری جوید.

ای خدای بزرگ! نماینده‌ای عطا کن تا تشویق‌ها و هورا کشیدن‌های همراهان باعث اشباع عقده‌های روحی خودخواهانه‌اش نگردد و بر کبر و خودبینی و خود برتر بینی و خودفریبی و مردم فریبی او نیفزاید. استبداد و خود برتربینی اربابان قدرت او را از نظارت همیشگی بر قدرتمداران بازندارد و نترساند.

خدایا عنصر آزادی، عدالت، وحدت و خدمت را همواره برای آنان فرایاد آر و تا او تنها از تو پاداش خواهد و شیرینی خدمت را که هر دلی اگر اندکی از آن چشید، هیچ قندی در کامش شیرین نیست، بر او بچشان تا پندها و توصیه‌ها و انتقادها در نظر او شیرین شود.

خدایا وعده‌های دروغین، دروغ ریا، باندبازی، لابی‌گری برای اربابان قدرت، قبیله گرایی سیاسی و خودمرجع پنداری را با اکسیر صداقت و سلامت محو کن و او را به نخواستن و زیر بار نرفتن به توصیه‌های باندهای قدرت رویین‌تن کن!